Kullanım Koşulları

Atılım Otomotiv A.Ş. Müşteri Websitesi Kullanım Koşulları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Atılım Otomotiv a.ş  (“ATLIM” veya “HOMER” veya “HOMER Line “) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Homer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Homer tarafından işlenebilecektir:

Aşağıda yer verilen Homer ürün ve hizmetlerinin (“Ürün ve Hizmet”) sunulması;

 • Homer Tarafından Araçların onarımlarının yapılmasının organize edilmesi
 • Araçlar için gerekli assistans hizmetlerinin organize edilmesi
 • Homer tarafından hasar onarımı için gerekli durumlarda  sigorta şirketleri ile ilişkilerin yönetilmesi
 • Onarım için gerekli yedek parçanın temini
 • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili,
 • Homer tarafından sunulan Ürün ve Hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Homer'in ve Homer'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
  - Homer yerleşkeleri ve/veya servislerinin ve franchiselarının güvenliğinin temini,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Homer faaliyetlerinin Homer prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

 
Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilecektir ?

Toplanan kişisel verileriniz; Atılım Otomotiv A.ş nin kendi veya aynı ortaklık yapısına bağlı diğer şirketlerine ait Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize kendi şirketimize ait reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.
 
Homer’a ait web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda takip edilebilir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir. Çerez aydınlatma metnimize www.homerservisler.com/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi  internet adresinden yer alan “Çerez Aydınlatma Metni” sekmesinden ulaşılabilir.
  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Homer in ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve Hizmet sunulması,
 • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili.

 
Homer’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 
Homer’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Homer tarafından sunulan Ürün ve Hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Homer'in ve Homer'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Homer yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Homer faaliyetlerinin Homer prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.


Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla toplanmakta ve iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmakta ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır


İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.homerservisler.com/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen diğer yöntemler ile Home müşteri hizmetlerine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.